nieuws

Kabinet akkoord met grondexploitatiewet

Geen categorie

De ministerraad heeft op voorstel van minister Dekker van VROM ingestemd met de Grondexploitatiewet.

Deze wet regelt de verdeling van de kosten en baten bij de ontwikkeling van een bouwlocatie door particulieren, zoals een projectontwikkelaar. Daarnaast kunnen gemeenten via deze wet de eisen opleggen waaraan een locatie moet voldoen. Daarbij gaat het om de categorieën woningen, zoals sociale woningbouw en vrije kavels voor particulier opdrachtgeverschap, maar ook om het bouwrijp maken van de locatie, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte.Het kabinet heeft gekozen voor een juridische vorm waarbij het bestaande vrijwillige spoor van kostenverhaal en het stellen van locatie-eisen in tact blijft. Bij deze privaatrechtelijke weg sluit de gemeente met de ontwikkelaar een overeenkomst waarin dit wordt geregeld. Omdat het belangrijk is dat gemeenten een goede regie voeren op het woningbouwprogramma mogen zij in het bestemmingsplan de verschillende categorieën woningen voor de bouwlocatie vastleggen.Voor de overige locatie-eisen en voor de toedeling van de kosten en baten aan gemeente en ontwikkelaar (kostenverhaal) komt er een stok achter de deur in de vorm van een publiekrechtelijke regeling. De gemeente stelt dan een exploitatieplan vast. Het daadwerkelijke kostenverhaal vindt plaats bij de bouwvergunning. In een voorschrift bij de bouwvergunning krijgt de vergunninghouder (bijvoorbeeld de projectontwikkelaar) de plicht opgelegd de exploitatiebijdrage te voldoen. Het kabinet heeft ook ingestemd met voorstellen om de concurrentie op woningbouwlocaties te vergroten. Gemeenten worden gestimuleerd om bij de ontwikkeling van (woning)bouwlocaties meer concurrentie tussen ontwikkelaars tot stand te brengen.     

Reageer op dit artikel