nieuws

Gedragscode voor ambtenaren verplicht

Geen categorie

De overheid wordt bij het aanstellen van werknemers verplicht een gedragscode op te stellen die normen en waarden vastlegt voor goed ambtelijk handelen.

Dit staat in een wetsvoorstel van minister Remkes van Binnenlandse Zaken om de Ambtenarenwet en andere wetten te wijzigen. Het wetsvoorstel is gisteren naar de Tweede Kamer gestuurd.De regering vindt de gedragscode een belangrijk instrument bij de ondersteuning van cultuurverandering binnen de overheid. Naast de al geldende integriteitsregels vormt de gedragscode een instrument om de ambtenaar aan te spreken als hij zich buiten het aangegeven kader begeeft. Waar nodig zullen disciplinaire maatregelen volgen. Overheidswerkgevers zullen voortaan in functioneringsgesprekken en werkoverleg integriteit aan de orde moeten stellen.De basis voor het goed ambtelijk handelen, het goed ambtenaarschap, wordt evenals het goed werkgeverschap ook in de Ambtenarenwet opgenomen. De regering vindt het belangrijk dat de overheid, naast een gedragscode, ook in bredere zin integriteitsbeleid ontwikkelt. Om dit te benadrukken is in het wetsvoorstel de verplichting opgenomen een dergelijk beleid te voeren. Dit moet een vast onderdeel uitmaken van het personeelsbeleid. Tot slot wordt de eed of belofte bij de aanstelling als ambtenaar ook verplicht. Zo wordt de aanstaande ambtenaar in een vroeg stadium gestimuleerd na te denken over de beginselen van het ambtenaarschap.

Reageer op dit artikel