nieuws

Dekker wil ondergrond opnemen in bestemmingsplannen

Geen categorie

Bij de ontwikkeling en inrichting van de ruimte is meer aandacht nodig voor het gebruik van de ondergrond dan nu het geval is.

Minister Dekker (VROM) presenteert daarvoor een actieprogramma, zonder nieuwe regelgeving of nieuw planningssysteem. De minister heeft hierover gisteren een brief gestuurd aan de Tweede Kamer.Minister Dekker presenteert het actieprogramma in reactie op het onderzoek Ondergrondse Ordening van het Centrum Ondergronds Bouwen (COB). Het COB voerde de studie uit op verzoek van het ministerie van VROM. Aanleiding daarvoor waren signalen uit het veld en vragen uit de Tweede Kamer. Het ministerie onderschrijft de aanbeveling van het COB om bij de ruimtelijke inrichting van gebieden de ondergrond mee te nemen in de plannen. Een integrale en langetermijnbenadering is noodzakelijk omdat de ondergrond steeds intensiever wordt gebruikt en steeds meer verweven raakt met het gebruik van de ruimte boven de grond. Voorop staat dat de ordening van de ondergrond een verantwoordelijkheid is voor de decentrale overheden zoals dat ook voor de bovengrond het geval is. Met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) wordt het gemakkelijker de ondergrond op te nemen in de bestemmingsplannen. Om ervaring op te doen, wil Dekker enkele proefprojecten starten. Deze pilots richten zich op gebieden waar verschillende onder- en bovengrondse wensen en ruimteclaims een rol spelen, bijvoorbeeld waterwinning, energieopslag, landbouw, natuur, kabels en leidingen. Naar verwachting beginnen deze proefprojecten in 2005 en worden ze uiterlijk begin 2007 afgerond. Verder wil het kabinet de verlening van vergunningen voor ondergrondse activiteiten beter op elkaar afstemmen en daarmee vereenvoudigen. Er wordt onder meer aangesloten bij het project om te komen tot één VROM-vergunning.     

Reageer op dit artikel