nieuws

Aedes en VNG strijden om zeggenschap woonruimteverdeling

Geen categorie

Woonruimteverdeling is een zaak van corporaties.

Dit stelt woningcorporatiekoepel Aedes in reactie op voorstellen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om meer bevoegdheden rond woonruimteverdeling bij gemeenten te leggen. ‘Waar de VNG spreekt van deregulering, stelt zij feitelijk voor de bestaande regulering te verschuiven van rijksoverheid naar gemeente’, meent Aedes. De corporatiekoepel zegt naar ‘echte deregulering’ te streven en daarmee de keuzevrijheid van consumenten te vergroten. De woningcorporaties spreken in dit kader liever van liberalisering: leg de verantwoordelijkheid voor de woonruimteverdeling bij corporaties. Die staan dichter bij de klant op wijk- en buurtniveau, en kunnen hierdoor beter invulling geven aan lokaal maatwerk. Aedes stelt voor een scheiding aan te brengen tussen de wijze waarop woningen worden verdeeld en het gewenste resultaat. Over dat laatste kunnen partijen (corporaties, gemeenten en provincies) concrete en eenvoudig toetsbare resultaatafspraken maken. De beleidsmatige uitwerking en uitvoering zijn dan vooral een zaak van de corporaties. In de onlangs verschenen brochure ‘Woonruimteverdeling: meer doen met minder regels’ presenteert de VNG haar inzet voor een nieuwe Huisvestingswet. Aanleiding is de herijking van de regelgeving van het ministerie van VROM. Hierin wordt een herziening van de Huisvestingswet aangekondigd.

Reageer op dit artikel