nieuws

Propertize bouwt portefeuille met 30 procent af

Financieel

Propertize boekte in 2015 forse vooruitgang met de afbouw van de portefeuille; de afbouw bedroeg bijna 1,5 miljard euro, meldt de financier.

Het netto resultaat van Propertize over 2015 kwam uit op 46 miljoen euro, tegen een verlies van 49 miljoen euro over 2014. De volledige winst wordt als dividend uitgekeerd aan aandeelhouder NLFI.

De verbetering van het resultaat is te danken aan lagere afboekingen (88 miljoen euro), een beter vastgoedresultaat (11 miljoen) en lagere operationele lasten (15 miljoen). Deze ontwikkelingen compenseerden ruimschoots het lagere renteresultaat op de leningenportefeuille (25 miljoen euro).

Het lagere resultaat op leningen is het gevolg van de afbouw van de portefeuille. Het netto operationeel resultaat verbeterde met 3 miljoen euro (7 procent) tot 39 miljoen euro, tegen 46 miljoen in 2014. Renteontwikkelingen en verlaging van de kosten droegen 20 procent bij aan dit resultaat. 

Binnen de bestaande strategie is de vastgoed- en vastgoedfinancieringsportefeuille opgesplitst in drie mandjes, te weten Gezond (28,5 procent), Waardebehoud (63,8 procent) en Stop-loss (7,7 procent).

De totale netto exposure daalde met 1.483 miljoen tot 3,4 miljard euro (30 procent) in vergelijking met met 2014. Deze daling was vooral te danken aan afbouwtransacties (verkoop, aflossingen) van 1.470 miljoen en beperkte waardeverminderingen van 13 miljoen.

De bruto leningenportefeuille bestaat voor 1.727 miljoen euro uit performing leningen (2014:  2.232 miljoen euro) en voor 2.958 miljoen uit non-performing leningen (2014: 3.599 miljoen). Het totaal van de kredietvoorzieningen bedroeg eind 2015 1.469 miljoen euro (2014: 1.625 miljoen euro). De coverage ratio kwam eind 2015 uit op 50 procent (2014: 45 procent).  

Financiering

Het eigen vermogen van Propertize is in 2015 gestegen. Deze toename is volledig toe te schrijven aan het resultaat over 2015 van 46 miljoen euro. Eind 2015 bedroeg het eigen vermogen 1.223 miljoen. Dit is inclusief de agiostorting van 500 miljoen die Propertize eind 2013 van de Staat heeft ontvangen. Van het eigen vermogen is een bedrag van 517 miljoen euro geoormerkt voor mogelijke toekomstige waardeverminderingen. Het eigen vermogen bevindt zich ruim boven de met de toezichthouder en aandeelhouder overeengekomen normen. De BIS-ratio bedroeg eind 2015 16,50 procent (2014: 9,60 procent).

De externe, staatsgegarandeerde financiering is gedurende 2015 fors afgebouwd en bedroeg eind 2015 nominaal 2.600 miljoen euro en bestaat uitsluitend uit Medium Term Notes (MTN). Vanuit het oogpunt van risicobeheersing is gekozen voor verschillende rente- en liquiditeits-typische looptijden. 

De notes dekken 100 procent van de financieringsbehoefte eind 2015 en hebben een notering aan de Amsterdamse en de Luxemburgse effectenbeurs.

Verkoop

In oktober 2015 kondigde de minister van Financiën het voornemen tot verkoop van Propertize aan. ‘De raad van bestuur vindt het voorgenomen besluit van de minister om over te gaan tot verkoop van Propertize een logische keuze, zeker gezien de huidige ontwikkelingen in de markt’, stelt ceo Hans Copier van Propertize in het jaarverslag. ‘De macro-economische situatie in ons land is verder verbeterd en de rente is historisch laag. Beleggers zijn daarom op zoek naar investeringen die rendement bieden. Ze investeren bijvoorbeeld in vastgoedbeleggingen en vastgoed gerelateerde leningenportefeuilles. Verkoop van Propertize zal een nieuwe fase voor de organisatie en haar medewerkers inluiden, een fase die we als raad van bestuur met veel interesse en vertrouwen tegemoet zien. Gedurende het verkoopproces blijven we ons richten op een zo efficiënt mogelijke uitvoering van onze opdracht: het afbouwen van onze portefeuille met vastgoedfinancieringen en vastgoed.’

Reageer op dit artikel