nieuws

nieuwe regels verslaglegging streven doel voorbij

Financieel

De beoogde transparantie en nagestreefde bevordering van de vergelijkbaarheid van de cijfers lijkt met de introductie van International Financial Reporting Standards (IFRS) niet bereikt.

Dat concludeert Hans Funken in zijn jaarlijkse overzicht van beleggingen van grote institutionele vastgoedbeleggers in 2005 in Vastgoedmarkt van oktober 2006, die afgelopen vrijdag verscheen. Vanaf 1 januari 2005 zijn beursgenoteerde ondernemingen in de Europese Unie, dus ook de hier van belang zijnde bank-/verzekeringsmaatschappijen ING Groep, Fortis en Aegon en – recent – SNS Reaal Groep, verplicht hun jaarrekeningen op te stellen overeenkomstig de IFRS. De introductie van dit (nieuwe) verslagleggingssysteem in 2005 heeft evenwel – zeer in tegenspraak met de doelstelling – niet geleid tot een uniform waarderingsbeleid noch ook tot een uniforme rubricering van het vastgoedvermogen. Alle maatschappijen, met uitzondering van Fortis, waarderen het beleggingsvastgoed tegen reële waarde; de bedrijfspanden in eigen gebruik worden gewaardeerd hetzij tegen reële waarde, hetzij tegen kostprijs, verminderd met afschrijvingen en aangepast voor eventuele bijzondere waardeveranderingen. Fortis evenwel waardeert de totale vastgoedportefeuille, dus zowel het beleggingsvastgoed als bedrijfspanden in eigen gebruik, tegen kostprijs, verminderd met afschrijvingen en aangepast voor eventuele bijzondere waardeveranderingen. De keuze van Fortis voor deze optie heeft geleid tot een daling van de balanswaarde vastgoed per ultimo 2005 van minimaal 1,7 miljard euro en – pro forma – per ultimo 2004 van minimaal 1,8 miljard euro.Bij de rubricering van bedrijfspanden in eigen gebruik bestaat evenmin gelijkluidendheid. Sommige maatschappijen classificeren dat vastgoed als beleggingsvastgoed, andere zien het als deel van de materiële vaste activa of overige activa. Dit alles heeft ertoe geleid dat de balanswaarden vastgoed van de betreffende maatschappijen per ultimo 2005, en de pro formacijfers per ultimo 2004, noch onderling, noch met vroegere jaren (zonder meer) vergelijkbaar zijn. De beoogde transparantie en nagestreefde bevordering van de vergelijkbaarheid van de cijfers lijkt met de introductie van IFRS vooralsnog niet bereikt, aldus Funken

Reageer op dit artikel