nieuws

Corporatiesector versterkt financiële positie

Financieel

De financiële positie van woningcorporaties is vorig jaar opnieuw verbeterd en kan als stabiel worden omschreven.

Het aantal financieel zwakke corporaties daalde van 27 naar 23. Er zijn vorig jaar geen verzoeken om saneringssteun ingediend. Ook voor dit jaar worden die niet verwacht. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting, dat toezicht houdt op de corporaties, schrijft dat in zijn jaarverslag over 2003. Het totaal aantal corporaties is vorig jaar afgenomen van 579 naar 552. Samen bezitten ze 2,4 miljoen huurwoningen. Ze hebben daarmee een marktaandeel van bijna 37 procent van de woningvoorraad. Het weerstandsvermogen is gestegen tot 15,1 miljard euro op basis van de historische kostprijs en 33,2 miljard euro volgens de door corporaties opgegeven bedrijfswaarde. Het fonds corrigeert dit weerstandsvermogen en vergelijkt dit vervolgens met het door hem bepaalde minimaal noodzakelijk weerstandsvermogen. De daaruit voortvloeiende toekomstige investeringscapaciteit is licht gegroeid van 10 miljard euro naar 10,9 miljard euro.De verbetering van de vermogenspositie is vooral een gevolg van de winst uit verkoop van huurwoningen, gecompenseerd door onrendabele investeringen bij nieuwbouw. Voor de komende jaren wordt een verdere verbetering verwacht. Opvallend zijn opnieuw de sterk gestegen bedrijfslasten bij de corporaties. Het fonds heeft hiervoor de aandacht gevraagd van besturen en raden van commissarissen in de corporatiesector.

Reageer op dit artikel