nieuws

Halvering kantorenvoorraad Utrecht pas in 2018

regios

Provinciale Staten van de provincie Utrecht hebben op 1 februari unaniem ingestemd met de Thematische Structuurvisie Kantoren. Daadwerkelijke reductie van de planvoorraad gebeurt echter pas in 2018.

Dat blijkt uit een bericht van provincie Utrecht op haar website. De structuurvisie is onderdeel van de provinciale aanpak kantorenleegstand waarmee de provincie de toenemende kantorenleegstand tegen gaat. In december 2015 stelde Gedeputeerde Staten voor de planvoorraad aan nieuwe kantoren van 4,3 miljoen vierkante meter terug te brengen tot 2,1 miljoen vierkante meter. Reden voor deze halvering van de pijplijn is dat in de provincie Utrecht 1,2 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg staat, goed voor 19 procent van de totale kantorenvoorraad.

‘Het feit dat PS unaniem met de structuurvisie hebben ingestemd, laat zien dat de urgentie om als provincie iets aan de toenemende leegstand te doen breed gevoeld wordt’, aldus gedeputeerde Bart Krol. ‘Deze provinciale ingreep is nodig om het aanbod voor de komende jaren af te stemmen op de toekomstige vraag en ervoor te zorgen dat er niet nog meer kantoren gebouwd worden waar simpelweg geen behoefte aan is.’ Zo mogen er in Utrecht-stad volgens het plan alleen kantoren bijkomen rond het centraal station.

Tot een daadwerkelijke planreductie komt het voorlopig echter niet. Op de te schrappen kantoorlocaties zijn zelfs nog vastgoedprojecten mogelijk, blijkt uit het besluit. ‘Medio juli 2017 wordt het ontwerp-inpassingsplan ter visie gelegd. Hierbij wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de planologische regelingen van de huidige bestemmingsplannen. Tot die tijd zijn gemeenten en andere initiatiefnemers in de gelegenheid om de te schrappen plancapaciteit alsnog te benutten. Het inpassingsplan wordt vervolgens eind 2017 vastgesteld’, aldus de provincie. Pas bij de inwerkingtreding van het inpassingsplan in 2018 wordt daadwerkelijk geschrapt.

De provincie roept marktpartijen op kantoren te transformeren. ‘Door het beperken van nieuwbouw blijven bestaande kantoorlocaties in gebruik en zal geïnvesteerd worden in de kwaliteit ervan. De provincie ondersteunt gemeenten en marktpartijen in de transformatie of renovatie van kantoorgebouwen op pand- en gebiedsniveau. Hiervoor is een netwerk van gemeentelijke ‘kantorenloodsen’ en een provinciale kantorencoach in het leven geroepen. Om informatie uit te wisselen en marktpartijen te inspireren is de website www.utrechttransformeert.nl gelanceerd.’

 

Reageer op dit artikel