nieuws

Het mes in kantorenplannen Utrecht

regios

Momenteel staat 1,2 miljoen m2 kantoorruimte in de provincie Utrecht leeg, terwijl de vigerende bestemmingsplannen nog voorzien in de realisatie van 1,2 miljoen m2 kantoorruimte. Voor velen een doorn in het oog. Reden waarom Provinciale Staten op 1 februari unaniem heeft ingestemd met de Thematische Structuurvisie Kantoren Utrecht.

Middels een integrale aanpak van de kantorenleegstand beoogt de provincie de planvoorraad voor kantoren drastisch terug te dringen. Daartoe wordt een tweesporenbeleid gevolgd.Enerzijds wordt de planologische overcapaciteit van nog niet opgerichte kantoorgebouwen gereduceerd, anderzijds wordt transformatie van langdurig leegstaande kantoorgebouwen gefaciliteerd.

De Structuurvisie bevat nog geen concrete, bindende maatregelen maar voorziet in een beleidsmatige voorloper van de nog vast te stellen (gemeentelijke) bestemmingsplannen en het beoogde provinciale inpassingsplan.

De Structuurvisie voorziet in de eerste plaats op het wegnemen van bouwtitels in vigerende bestemmingsplannen, voor nog niet opgerichte zelfstandige kantoorgebouwen.

Indien gemeenten niet binnen anderhalf jaar eigenhandig overgaan tot het schrappen van deze planologische overcapaciteit, past de provincie de reductie zelf toe. Medio 2017 zal zij daarvoor een ontwerp-inpassingsplan ter visie leggen. Tot die tijd hebben marktpartijen nog de gelegenheid om gebruik te maken van de onbenutte bouwmogelijkheden. Met de inwerkingtreding van het inpassingsplan in 2018, wordt de plancapaciteit daadwerkelijk geschrapt.

Met de vaststelling van de Structuurvisie wordt mede beoogd om het risico op planschadevergoedingen zoveel mogelijk te beperken. Feitelijk biedt het beleid de eigenaar de mogelijkheid om bestaande bouwrechten te verzilveren. Gebeurt dat niet, dan kan hij later geen aanspraak meer maken op planschade.

De locaties waarvoor de provincie tot reductie wil overgaan, zijn in de Structuurvisie weergegeven. De lijst is niet uitputtend bedoeld en kan nog worden gewijzigd of aangevuld.

 

Op kantorenlocaties waar sprake is van langdurige leegstand, zal de provincie transformaties actief gaan faciliteren. Wanneer een gemeente niet tot herbestemming bereid is, kan de provincie middels het bindende inpassingsplan de gemeente ‘overrulen’. Overigens zal eerst met alle betrokkenen overleg worden gevoerd over de wenselijkheid en kansen van de beoogde transformatie.

Voor de markt biedt dit beleid veel mogelijkheden, met name als sprake is van onwelwillend lokaal gezag. Tegelijkertijd zou dit beleid ook beperkingen met zich kunnen brengen. Niet ondenkbaar is dat de provincie in de toekomst overgaat tot het wegbestemmen van kantoorbestemmingen wegens langdurige leegstand, terwijl dit door de desbetreffende eigenaren als onwenselijk wordt beschouwd.

Op dit moment is het beleidsvoornemen van de provincie nog niet volledig uitgekristalliseerd. Nog onduidelijk is wat de provincie precies verstaat onder ‘langdurige leegstand’ en welke specifieke locaties voor transformatie in aanmerking zouden komen. Van belang is om hierover vinger aan de pols bij de provincie te blijven houden en hierover vroegtijdig het gesprek met de provincie aan te gaan.

Regio Amersfoort

 

 

Locatie

Adres

Amersfoort: Stationsgebied 

Trapezium (Amsterdamseweg)

Eemcenter (Columbusplein)
Stadskantoogebouw / De Stadsring (Stadsring / Utrechtseweg)

Amersfoort: Podium

Podium Opstal Noord (Vathorst)

Podium Opstal Zuid (Vathorst)

Amersfoort: Hooglanderveen/ Laak 3

Bunschoten: Haarbrug Zuid

Leusden: Buitenplaats/ De Plantage

Buitenplaats (Randweg/Spieghelweg)

De Plantage (Groene Zoom)

Leusden: Princenhof

Princenhof (Lariksbaan)

Regio West

 

Regio Utrecht

Locatie                                                                  Adres

Stichtse Vecht: Planetenbaan/ Het Kwadrant

Utrecht: Leidse Rijn – Centrum en omgeving (Noord, Kern en Zuid, Hogeweide)

LRC (A2, Station LRC)
LRC (Leidsche Rijn Centrum)

Leidsche Rijn, Hoge Weide (A2)

Wetering Zuid (Leidsche Rijn)

Utrecht: Leidse Rijn – Papendorp

Papendorp

De Taats- Noord

De Taats- Zuid

N1

N15B

N13

N15A

Papendorp, Triple Q (Janssoniuslaan)

Utrecht: Strijkviertel/Rijnvliet

Nieuwegein: Binnenstad

Binnenstad (Binnenstad)

Nieuwegein: Rijnhuizen

Nieuwegein: Merwestein

Merwestein (Meentwal)

Houten: Centrum

Stationsgebied (Spoorhaag)

Houten: Loerik VI/ De Koppeling

Loerik VI (Beusichemseweg)

De Koppeling (Koppeling)

Houten: Hofstad IVb

Zeist: Huis ter Heide

Locatie

Adres

De Ronde Venen: Marickenland

De Ronde Venen: Bedrijventerrein Mijdrecht

Woerden: Snellerpoort

Snellerpoort (Beneluxlaan)

 

Regio Zuidoost Utrecht

 

Locatie

Adres

Veenendaal: De Batterijen

De Batterijen (Het Vizier) (Voorpoort)

Veenendaal: Factorij/ De Vendel

Locaties waar de provincie Utrecht tot schrappen van bouwplannen wil overgaan.

 

Over de auteur

Eefje M. van Bommel MRE MRICS is advocaat-partner bij Gijs Heutink Advocaten en gespecialiseerd in het Omgevingsrecht

Eefje@gijsheutinkadvocaten.nl

Dit artikel is gepubliceerd in Vastgoedmarkt van februari 2016

Reageer op dit artikel