nieuws

Groningen wil kantoren op Kranenburg

regios

Het college van B&W van Groningen wil vestiging van kantoren op bedrijvenpark Kranenburg langs de A7 mogelijk maken. Kranenburg is ontwikkeld als hoogwaardig bedrijvenpark, specifiek gericht op de vestiging van bedrijven in de ICT- en biomedische sector.

Groningen wil kantoren op Kranenburg

Vestiging van kantoren werd beleidsmatig en planologisch altijd uitgesloten en aan initiatieven van derden is tot nu toe niet meegewerkt. De situatie op Kranenburg is de afgelopen jaren echter gewijzigd, en het gebied kent als gevolg van de crisis een forse leegstand. Het college van B&W denkt met de beleidswijziging het perspectief voor Kranenburg te verbeteren en de marktpotentie van het gebied te vergroten.

Afgelopen jaren is diverse malen gediscussieerd over het wel of niet toestaan van kantoren op Kranenburg. Meerdere initiatieven die niet passend waren binnen het bestemmingsplan passeerden de revue. In de zomer van 2012 is het verzoek van Grontmij gekomen, dat zich wil vestigen in het huidige pand van Gasterra. Hieraan heeft de gemeente medewerking verleend op basis van een binnenplanse vrijstelling, omdat deze vestiging past binnen het gewenste bedrijvenprofiel.

De verruiming naar kantoren is in het herziene ontwerp-bestemmingsplan Kranenburg-Stadspark – dat inmiddels door het college is vastgesteld en vrijgegeven voor ter inzagelegging – opgenomen. De ingezette beleidswijziging zal de komende maanden tevens meegenomen worden in de bredere visie op werklocaties in de stad Groningen. Definitieve besluitvorming in de gemeenteraad moet nog plaatsvinden, bij de behandeling van deze visie en bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

Reageer op dit artikel