nieuws

Transformatievolume stijgt in 2105 naar recordhoogte

Geen categorie

De hoeveelheid beschikbare kantoorruimte is in 2015 gedaald. Deze daling is bijna volledig tot stand gekomen door transformatie. Dit blijkt uit de jaarrapportage Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2016 van Dynamis.

Op 1 januari 2016 staat nog 6.914.500 m2 kantoorruimte te huur of te koop in de 24 geanalyseerde regio’s. Dit betekent een daling van 5 procent ten opzichte van vorig jaar. In de vier grote steden is de aanboddaling groter dan in de overige regio’s. In die steden ligt het aanbod van kantoorruimte 6 procent lager. Opvallend is dat in Den Haag, in tegenstelling tot de andere drie grote steden, het aanbod juist is gestegen. 

De aanboddaling kent twee belangrijke oorzaken. Werden in het verleden veel kantoren toegevoegd door nieuwbouw, blijkt uit de cijfers dat het aantal toevoegingen sterk daalt. In 2012 bestond nog 12 procent van het totale aanbod uit nieuwbouw, nu is dit teruggelopen tot 2 procent. Het stringente beleid van provincie en gemeenten op nieuwbouw is zodoende duidelijk zichtbaar in de aanbodcijfers. De belangrijkste reden van de aanboddaling ligt echter in de sterke toename van het aantal transformaties. Het afgelopen jaar is in de 24 door Dynamis geanalyseerde regio’s 720.000 m2 kantoorruimte onttrokken ten behoeve van transformatie. De fors toegenomen druk op de woningbouw in de stedelijke gebieden, drijft ontwikkelaars en beleggers tot een nieuw transformatierecord. Over een vijfjaarsperiode is intussen ruim 2,1 miljoen m2 kantoorruimte onttrokken aan de markt. Dit kan gezien worden als een goede ontwikkeling, waarmee de marktverhoudingen in een duurzamer evenwicht komen. 

Het totale opnamevolume komt over heel 2015 uit op 1.082.070 m2. In vergelijking met vorig jaar is het opnamevolume licht gedaald. Het totale opnamevolume lag in 2015 jaar net boven 1,13 miljoen m3. In de vier grote steden wordt 63 procent van het totale opnamevolume opgenomen. Noemenswaardig is de opnamestijging in Rotterdam van bijna 60 procent ten opzichte van vorig jaar.

Op de gebruikersmarkt is een duidelijke tendens zichtbaar waarbij kantoorgebruikers zich meer vestigen in het centrum van de stad of nabij belangrijke openbaarvervoersknooppunten en diverse voorzieningen. De huurprijzen die in de afgelopen jaren zijn gedaald, zorgen ervoor dat de vraag naar dit type locaties toeneemt. Dit zorgt voor een duidelijke trek van huurders van de randgemeenten naar centrumgebieden. Voorts is zichtbaar dat meerdere vestigingen worden samengevoegd tot één vestiging. In beide trends daalt het negatieve effect veelal neer bij de randgemeenten en op monofunctionele kantoorlocaties. Er vindt dus een duidelijke schifting plaats tussen hoogwaardige locaties en locaties waar de vraag (structureel) lijkt te verdwijnen.

De resultaten van deze rapportage worden gepresenteerd  op 4 februari tijdens het Sprekende Cijfers Symposium op het voormalig vlaggenschip van de Holland-Amerika-lijn ss Rotterdam. Dit jaar staat het thema ‘Nieuwbouw is nodig’ centraal.

 

Reageer op dit artikel