nieuws

EIB-berekening heffing steun in rug voor Blok

Geen categorie

Woningcorporaties kunnen door de reparaties van het regeerakkoord hun huurinkomsten opvoeren tot 1,7 miljard euro in 2017 en daarmee de verhuurderheffing van 1,3 miljard in 2017 bekostigen. Dat schrijft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een onderzoek naar de effecten van het half februari afgesloten woonakkoord.

Met deze berekening schaart het EIB zich in het kamp van minister Blok, die op basis van berekeningen van ABF Research tot een bedrag van 1,81 miljard kwam.

Ook kunnen corporaties volgens het EIB blijven investeren in nieuwe huurwoningen. De investeringsruimte voor corporaties valt dankzij de versoepelingen van het woonakkoord niet terug met ruim 1 miljard euro maar met ongeveer 300 miljoen euro. Woningcorporaties zullen allerminst blij zijn met het EIB-onderzoek. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) liet Ortec Finance berekenen dat corporaties in 2017 slechts 730 miljoen euro aan extra huurinkomsten kunnen ophalen.

Het EIB bekritiseert de berekening van CFV/Ortec. Het CFV hanteert voor inkomens tot 34.000 euro als maximale huurgrens de aftoppingsgrens van de huursubsidie van 524 euro huur per maand voor een- en tweepersoonshuishoudens en 562 euro voor huishoudens van meer dan twee personen. Het hanteren van deze aftoppingsgrens als maximum in plaats van de liberaliseringsgrens van 664 euro leidt tot ongeveer 500 tot 600 miljoen euro minder extra huurinkomsten, berekent het EIB.

Ook veronderstelt het CFV anders dan het EIB een verdere daling van de WOZ-waarden in 2013 en 2014. Hierdoor vallen de huurinkomsten nog eens ruim 100 miljoen euro lager uit dan bij reëel constante woningprijzen. Het EIB is in zijn eigen berekening uitgegaan van een huurdersmutatiegraad van 7 procent. In 2012 bedroeg die graad 7,5 procent. Ook gaat het EIB ervan uit dat corporaties de toegestane huurverhoging volledig benutten. Bovendien heeft het EIB een WOZ-waarde van 5,5 procent (in combinatie met het woningwaarderingsstelsel) als grondslag gebruikt voor de maximaal te rekenen huur.

Een negatief effect van het woonakkoord ten opzichte van het regeerakkoord is de lagere toegestane maximale huurstijging. Dat leidt tot een jaarlijks negatief effect van 250 miljoen euro, aldus het EIB. In zijn berekeningen heeft het EIB ook rekening gehouden met regionale verschillen. Zo zijn er corporaties in krimpregio’s die ondanks de volledige benutting van de huurruimte de heffing hieruit niet kunnen bekostigen.

Reageer op dit artikel