nieuws

Wat verandert er fiscaal na de Miljoenennota?

Financieel

Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2017 tezamen met de Overige Fiscale Maatregelen bij de Tweede Kamer ingediend. Een aantal van voorgestelde fiscale maatregelen is ook van belang voor de vastgoedsector.

De belangrijkste maatregel betreft de aanpassing van het begrip ‘bouwterrein’ in de Nederlandse omzetbelastingwetgeving. Het Hof van Justitie EU legt dit begrip namelijk ruimer uit dan de Nederlandse wetgever. Volgens het Hof van Justitie EU kwalificeert een terrein als bouwterrein als uit een beoordeling van alle omstandigheden blijkt dat op de datum van levering het betrokken terrein daadwerkelijk bestemd was om te worden bebouwd. Aan de voorwaarden zoals gesteld in de Nederlandse omzetbelastingwetgeving hoeft dan nog niet te zijn voldaan. Het voorstel is nu om het begrip bouwterrein aan te passen aan de definitie zoals gegeven door het Hof van Justitie EU. Dit betekent dat voortaan eerder sprake is van een bouwterrein en dus van een btw-belaste levering van vastgoed. Dit zal ook gaan gelden voor de levering van grond waarop nog een gebouw staat maar de leverancier zich ertoe verbindt om dit gebouw in het kader van de levering volledig te slopen. Ook zal de maatregel doorwerken naar de samenloopvrijstelling in de overdrachtsbelasting.

 

Bedrijfsopvolging

Het pakket maatregelen voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit voor vastgoedfamiliebedrijven blijft intact. Dit betekent dat men nog steeds de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van deze faciliteit, indien de feitelijke werkzaamheden daartoe aanleiding geven. Wel wordt voorgesteld om de ongewenste uitkomst van een arrest van 22 april 2016 te repareren, maar dit zal voor de meeste vastgoedfamiliebedrijven geen negatieve consequenties hebben.

 

Particuliere vastgoedbeleggers

Voor particuliere vastgoedbeleggers zijn ook enkele maatregelen aangekondigd. Vorig jaar werd al aangekondigd dat box 3 vanaf 1 januari 2017 zal worden aangepast. Kort gezegd komt het erop neer dat de maximale belastingdruk niet langer1,2 procent maar 1,65 procent zal bedragen. Vanwege het schijvensysteem zal de vermogensrendementsheffing van box 3 vanaf 1 januari 2017 hoger gaan uitvallen voor vermogens die groter zijn dan circa 240.000 euro.

Voor in het buitenland woonachtige bezitters van Nederlands beleggingsvastgoed  dat tot het box 3 vermogen behoort, komt een versoepeling. Dergelijke beleggers kunnen voortaan net als de Nederlands ingezetenen het heffingsvrij vermogen in aanmerking nemen bij het bepalen van de omvang van het vermogen waarover zij de box 3-heffing verschuldigd zijn.

Voor de bezitters van monumentenpanden is een minder plezierige maatregel aangekondigd. Zij raken de aftrek voor onderhoudskosten van rijksmonumenten kwijt met ingang van 1 januari 2017. Uitgaven voor rijksmonumentenpanden zullen niet meer fiscaal aftrekbaar zijn als persoonsgebonden aftrekposten. Wel is het de bedoeling dat het budget (32 miljoen euro per jaar) in 2019 zal worden ingezet binnen een herijkt financieringsstelsel voor monumentenzorg. In 2017 en in 2018 is er een overgangsregeling. Hoe deze er precies uit komt te zien wordt nog bekend gemaakt.

 

Aanpassingen vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelastingdruk wordt verminderd door een verlenging van de eerste schijf van  200.000 euro nu naar 250.000 euro in 2018 en naar 350.000 euro in 2021. Over deze eerste schijf is slechts 20 procent (in plaats van 25 procent) vennootschapsbelasting verschuldigd.

Daarnaast is voorgesteld om twee specifieke renteaftrekbeperkingen aan te passen die zich richten tegen ongewenste uitholling van de belastinggrondslag in Nederland. Het gaat om een anti-winstdrainagebepaling en een overnameholdingbepaling. Deze bepalingen zijn onder andere van toepassing op de met leningen gefinancierde acquisitie van vennootschappen en dus ook op de acquisitie van vastgoedvennootschappen. De rente die is verschuldigd aan verbonden lichamen of de rente op excessieve schuldfinancieringen is onder voorwaarden niet aftrekbaar van de fiscale winst. In de anti-winstdrainagebepaling wordt voorgesteld het begrip ‘verbonden lichamen’ uit te breiden naar een samenwerkende groep van aandeelhouders die op individuele basis geen kwalificerend belang (een derde) in de debiteur bezitten. In de overnameholdingbepaling worden enkele maatregelen voorgesteld die misbruik moeten voorkomen. Zo wordt bijvoorbeeld voorkomen dat de maatregel kan worden omzeild door via een debt-push-down de overnameschuld te verplaatsen naar de overgenomen vennootschap. 

 

Eigen woning

Ook voor de bezitters van een eigen woning zijn enkele voorstellen gedaan. Zo wordt wettelijk vastgelegd dat een bouwkavel al als eigen woning kwalificeert wanneer concrete stappen zijn gezet voor de start van de bouwkundige werkzaamheden. Of als dat eerder is, zes maanden voor de start van de reeds aangevangen bouwkundige werkzaamheden. Rozendal wijst er op dat deze maatregel alleen maar ziet op de hypotheekrenteaftrek en niet op de kwalificatie als woning in de overdrachtsbelasting. Voor overdrachtsbelastingdoeleinden is nog steeds de aanwezigheid van een fundering vereist voor de kwalificatie als woning.

Voorts wordt wettelijk vastgelegd dat rentemiddeling (de uitgesmeerde boeterente bij oversluiten) aftrekbaar is als kosten in verband met een eigen woning. Hiermee kunnen eigenwoningbezitters optimaal profiteren van de lagere hypotheekrente door bestaande hypothecaire leningen over te sluiten.

Voor vruchtgebruikers krachtens erfrecht wordt een goedkeurend besluit vastgelegd in de wetgeving. Zij krijgen recht op aftrek van rente en kosten van een eigenwoningschuld in de per 2013 gewijzigde eigenwoningregeling.

De hierboven beschreven maatregelen zijn nog niet definitief. De wetsvoorstellen moeten nog worden aangenomen door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Naar verwachting zullen de meeste voorstellen zonder al te veel ingrijpende wijzigingen worden aangenomen.

 

Over de auteur

Aad Rozendal is hoofd Bureau Vaktechniek Fiscaal bij RSM en docent belastingrecht aan de UvA

Dit artikel is gepubliceerd in Vastgoedmarkt van oktober 2016 

 

Reageer op dit artikel