nieuws

Ymere verdubbelt ‘papieren’ winst

Financieel

Ymere heeft in 2015 een jaarresultaat behaald van 347 miljoen tegen 176 miljoen in 2014. Het jaarresultaat is verdubbeld dankzij de aantrekkende woningmarkt en verlaging van bedrijfskosten, aldus de woningcorporatie.

Het economisch herstel heeft een duidelijk effect gehad op de jaarcijfers van Ymere. Onder invloed van de gestegen vastgoedprijzen in de metropoolregio Amsterdam is de marktwaarde van het bezit gestegen en bevindt zich weer op het niveau van voor de vastgoedcrisis. Het gaat daarbij om ‘winst op papier’, benadrukt de corporatie. ‘Het levert geen geld op voor betaalbaarheid, onderhoud of nieuwbouw.’ Ymere is een van de grootste woningcorporaties met een portefeuille in metropoolregio Amsterdam van 78.000 woningen en 11.000 andere verhuureenheden.

Door het verlagen van bedrijfskosten, uitstellen van investeringen en verminderen van leningen, voldoet Ymere inmiddels aan alle financiële beoordelingskaders. De corporatie is financieel gezond. Ymere maakt de komende jaren een afweging tussen investeren en het opbouwen van een financiële buffer, omdat de nieuwe Woningwet de nodige financiële onzekerheden met zich meebrengt.

In 2015 leverde Ymere 359 nieuwe sociale huurwoningen op. Daarnaast werden 161 sociale huur woningen gerenoveerd en werden 1214 woningen ingrijpend verbeterd door middel van projectmatige woningverbetering. Het bouwen van koopwoningen, in het bijzonder duurdere koopwoningen, behoort niet meer tot de focus van Ymere. ‘Tenzij er bijzondere omstandigheden zijn waarin het volkshuisvestelijk belang erom vraagt en de markt het niet oppakt, zoals in stadvernieuwingsgebieden.’

Deze wijziging is niet van vandaag op morgen gerealiseerd, schrijft Ymere. ‘Er is sprake van een remweg. Dit verklaart waarom Ymere in 2015 nog altijd 290 koopwoningen heeft opgeleverd. Daarnaast verkocht Ymere 94 gerenoveerde woningen.’ Door de financiële impact van de verhuurdersheffing in de voorgaande jaren is ingrijpend onderhoud voor een deel van de sociale huurwoningen noodgedwongen uitgesteld. In 2015 is er weer meer geïnvesteerd in het onderhoud van woningen: 105 miljoen tegen 99 miljoen in 2014.

Ymere heeft vorig jaar 4.997 woningen opnieuw verhuurd. Om ervoor te zorgen dat woningen betaalbaar blijven voor mensen met een laag inkomen, heeft Ymere de huurverhoging vorig jaar beperkt. Deze lijn wordt in 2016 voortgezet. Ten opzichte van de meting in 2014 blijkt dat de bedrijfslasten van Ymere aanzienlijk zijn gedaald en zich onder het landelijk gemiddelde bevinden. 

 

Reageer op dit artikel